Obchodní podmínky


  • Úvod
  • Obchodní podmínky

Smlouva o poskytnutí výuky a výcviku 
Smlouva o poskytnutí výuky a výcviku (dále jen smlouva) mezi poskytovatelem výuky a výcviku (dále jen autoškola) a žadatelem o řidičské oprávnění (dále jen žadatel) se uzavírá dle Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a Zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Uzavřením smlouvy se rozumí podepsání smlouvy o poskytnutí výuky a výcviku mezi žadatelem a autoškolou, odevzdáním podepsané žádosti o přijetí k výuce a výcviku a odevzdání Lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. 
Autoškola se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy poskytnout žadateli teoretickou výuku a praktický výcvik k získání řidičského oprávnění a dále zajistit žadateli konání závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti. Průběh výuky, výcviku a zkoušky se řídí Zákonem č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Žadatel uzavřením smlouvy potvrzuje, že je srozuměn s obchodními podmínkami. 

 

Kurzovné 
Výše kurzovného pro jednotlivé druhy výuky výcviku je upravena platným ceníkem, zveřejněným na webových stránkách www.autoskolaemko.cz. Popřípadě dohodnutá mezi žadatelem a autoškolou a uvedená ve smlouvě. Před zahájením výuky a výcviku je žadatel povinen uhradit zálohu za kurzovné ve výši 1.000 Kč. Záloha je součástí celkové ceny výcviku a slouží k potvrzení zájmu žadatele účastnit se kurzu a k hrazení fixních nákladů na chod autoškoly. Okamžikem složení zálohy je žadateli závazně rezervováno místo v kurzu. Kurzovné musí být v plné výši uhrazeno nejpozději 10 pracovních dnů před termínem závěrečné zkoušky. Pokud nebude kurzovné uhrazeno, vyhrazuje si autoškola právo nepředvést žadatele k závěrečné zkoušce a to do doby, než žadatel splní své závazky vůči autoškole. 

 

Odstoupení od smlouvy 
Odstoupení od smlouvy je možné ze strany žadatele i autoškoly. Oznámení o předčasném ukončení výcviku musí být druhé straně vždy předáno v písemné podobě. Odstoupení se považuje za právně účinné dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení od smlouvy. V případě předčasného ukončení výcviku bude provedeno na základě předložených dokladů vyúčtování výcviku a výuky. Došlo-li při splácení kurzovného k přeplatku, autoškola je povinna finanční prostředky žadateli bez zbytečných odkladů vrátit. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen kurzovné doplatit. Na požádání žadatele autoškola v termínu dle dohody, nejpozději však do 30 dnů, vystaví doklad o absolvované výuce a výcviku.

 

Odstoupení od smlouvy ze strany autoškoly 
Autoškola si vyhrazuje právo nezahájit výcvik a nebo nepokračovat v již zahájeném výcviku, pokud žadatel pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, byl mu vysloven správním orgánem a nebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel, během výcviku zvlášť hrubým způsobem opakovaně porušuje pokyny instruktora a tím ohrožuje bezpečnost silničního provozu, majetek autoškoly nebo život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu, a nebo se opakovaně bez řádné omluvy nedostavil na objednanou hodinu praktického výcviku. 


Odstoupení od smlouvy ze strany žadatele 
Žadatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Autoškole v případě předčasného ukončení výuky a výcviku ze strany žadatele vzniká nárok na storno poplatek ve výši 1.000 Kč jako náhrada nákladů za nevyužití rezervovaného místa v kurzu. Pokud žadatel již uhradil celé kurzovné, storno poplatek se neúčtuje. Pokud uhradil část kurzovného, účtuje se jen takový díl storno poplatku, aby nedošlo k překročení celkové ceny kurzovného. Storno poplatek bude započítán do závěrečného vyúčtování kurzového a je splatný nejpozději v den, kdy žadatel převezme dokumentaci k výuce a výcviku. Pokud bude žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinen o tom neprodleně autoškolu informovat. V takovém případě se považuje výuka za ukončenou ze strany žadatele. 

 

Cvičné jízdy 
Termíny cvičných jízd objednává žadatel vždy u svého instruktora. Termín jízdy je závazný. Cvičnou jízdu, kterou má žadatel již objednanou a na kterou se nemůže dostavit, omlouvá nejpozději do 20:00 předchozího dne telefonicky nebo pomocí SMS svému instruktorovi. Smluvní pokuta za neomluvenou neúčast a nebo zmaření jízdy ze strany žadatele se řídí platným ceníkem, slouží k pokrytí nákladů na ušlou mzdu instruktora, a je splatná před zahájením následující lekce výcviku. Žadatel i instruktor autoškoly jsou povinni dostavit se na cvičnou jízdu včas na smluvené místo. Pokud se instruktor a nebo žadatel nemohou například kvůli dopravní situaci dostavit včas, informují se o tom vzájemně telefonicky, a to neprodleně. Pokud se žadatel nedostaví na objednanou cvičnou jízdu bez omluvy, je instruktor povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat žadatele telefonicky. Po překročení této doby se jízda považuje za zmařenou ze strany žadatele. Pokud se instruktor nedostaví na objednanou jízdu bez omluvy, je žadatel povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat instruktora telefonicky. Pokud se žadateli nepodaří kontaktovat instruktora během 15 minut, považuje se jízda za zmařenou ze strany instruktora. Žadatel se v takovém případě neprodleně obrátí na vedení autoškoly, se kterým vzniklou situaci vyřeší. Zmeškaný čas jízdy zaviněný instruktorem autoškoly bude nahrazen bezplatným nahrazením novou jízdou v plném rozsahu. Žadatel se zavazuje, že se ke cvičné jízdě i závěrečné zkoušce dostaví ve stavu, kdy jeho způsobilost nebude dle platných právních norem vyloučena například požitím alkoholu, jiné návykové látky a podobně. V případě, že žadatel způsobí autoškole škodu ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla, nese plnou odpovědnost za její náhradu. 

 

Závěrečné zkoušky 
K závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti (dále jen zkouška) bude žadatel předveden nejdříve po splnění povinného rozsahu výuky a výcviku dle Zákona č. 247/2000 Sb., Termíny zkoušek přiděluje autoškole Městský úřad a autoškola nemůže do jeho plánování zasáhnout. Pokud se žadatel nemůže dostavit na objednaný termín zkoušky, omlouvá se nejpozději 24 hodin před zahájením zkoušky vedení autoškoly pomocí SMS a nebo telefonicky. Pokud se žák bez omluvy nedostaví na objednaný termín první zkoušky a nebo opakované zkoušky z praktické jízdy, zavazuje se uhradit autoškole smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, která slouží k pokrytí ušlé mzdy instruktora a nákladů autoškoly na přípravu a organizaci zkoušek. Pokud k zameškání zkoušky vedly zvlášť závažné důvody, může žák požádat vedení autoškoly o prominutí pokuty. Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést k opakované zkoušce žadatele, který se bez řádné omluvy nedostavil na předchozí zkoušku a neuhradil smluvní pokutu, a dále žadatele, jehož nedostatečná úroveň odborné způsobilosti vylučuje úspěšné složení zkoušky, a žadatel neučinil žádný krok ke zvýšení své odborné způsobilosti například doplňovacím výcvikem nebo konzultací. Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím instruktora, může se odvolat k vedení autoškoly. Pokud nesouhlasí s rozhodnutím vedení autoškoly, má právo absolvovat zkoušku ve kterékoli jiné autoškole v České republice. V takovém případě žadatel po dohodě s autoškolou převezme svoji žádost o řidičské oprávnění a posudek o zdravotní způsobilosti, čímž se smlouva mezi autoškolou a žadatelem považuje za řádně ukončenou. Potvrzení o výuce a výcviku se nevystavuje, protože výcvik je řádně ukončen a jako potvrzení slouží již pouze žádost o řidičské oprávnění. 

Autoškola EMKO …..čekejte vždy o něco víc